Malaysia, đất nước của một nền văn hóa nhiều dạng là kết quả phía sự hòa trộn văn hóa Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và nền văn hóa trong nước Orang Asli. Malaysia, đất nước phía những xa lộ và những tòa cao ốc hiện giờ đại.